รมว.พม.เปิดโครงการฝีึกทักษะอาชีพ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่ออาหารเช้า สําหรับนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมโครงการ และแหล่งวัตถุดิบอาหารสําหรับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก