O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ราชกิจจานุเบกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา