ส่งเสริมประชาธิปไตย

นายเจษฎา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพรม พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมสภานักเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข