เชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ จัดการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “คุณแม่ยุคใหม่ในหัวในของลูก” 2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเรื่อง “รากแก้วแห่งรัก” 3. การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ผู่้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม) ส่งผลงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ncswt.or.th