รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT)- (NT)และ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

1. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


2. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565