ยกระดับ RT NT ONET

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมถอดบทเรียน การนำผล RT NT O-NET เพื่อใช้ในการวางแผน ยกระดับ พัฒนา คุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ และสถานศึกษา  โดยมีนางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Metting  วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2