ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์นักเรียน

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายทันตกรรมสาธารณสุขโรงพยาบาลวังทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ได้มีการบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และทาฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะสุขภาพช่องปากและตรว0คัดกรอง ให้บริการทางทันตกรรมที่จำเป็นแก่นักเรียน