ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ online wokshop knight 410 teacher เรื่องปฏิบัติการด้านการสื่อสารสร้างชุมชนด้วยปัญญารวมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ online wokshop knight 410 teacher เรื่องปฏิบัติการด้านการสื่อสารสร้างชุมชนด้วยปัญญารวมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์