แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนาลูกจ้างส่วนราชการสู่มืออาชีพ

แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนาลูกจ้างส่วนราชการสู่มืออาชีพ