พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ ให้โอวาท แก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สู่การทำงานอย่างยั่งยืนเน้นยำ้ ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสำคัญ พร้อมตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และปลอดภัย ก่อนแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยรอบบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2