ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอก จังหวัดนครสวรรค์

                 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้เดิน-ทางไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ณ บึงบอระเพ็ด และฟาร์มแกะทหารช่างค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน รวมไปถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม