อบรม SMSS ด้านวิชาการ และข้อมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยาพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา : SMSS ด้านวิชาการ และข้อมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานเพื่อให้ครูได้พัฒนางานระบบ SMSS ด้านวิชาการและข้อมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการปฏิบัติราชการ และการให้บริการด้านวิชาการภาครัฐในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 122 คน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2