ประชุม ก.ต.ป.น.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธาน ก.ต.ป.น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ และสถานศึกษาในสังกัด และพิจารณา กำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา พร้อมรับฟังรายงาน ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมรับฟัง และให้ข้อมูลในการนิเทศการศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2