ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

 ดร.ผกาภรณ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอ.ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

เป็นประธานในพิธีเปิด และ คณะผู้บริหารโรงเรียน ทีมวิทยากร คณะครู

ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับ

กล่าวรายงานการดำเนินโครงการจิตลูกเสืออาสาพระราชทาน โดยนางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 7 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ โรงเรียนบ้านน้ำพรม

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ และโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาน้อย  ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก