กำหนดการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี  มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี  มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้
1) www.obectv.tv
2) www.youtube.com/obectvonline
3) www.facebook.com/obectvonline
4) Facebook Live : เพจ ศธ. 360 องศา
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าว
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาข้างต้น
อนึ่ง ภายหลังการประชุมมอบนโยบายฯ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทาง OR Code ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จักขอบคุณยิ่ง