ประเมิน PA

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประธานกรรมการ นายชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา กรรมการ นายธวัช กงเติม ข้าราชการบำนาญ กรรมการ น.ส.ปารณีย์ ณะแก้ว น.ส.วัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รายงาน นำเสนอผลการพัฒนางาน โดยมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2