ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการตรวจสอบภายใน PDF