(สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่านตอบ OBEC Poll “ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่านตอบ OBEC Poll “ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน” เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำรูปแบบและแนวทางการประเมินเพื่อลดภาระของสถานศึกษา ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566 ประเด็นการสำรวจ

1. ภาระงาน การประเมิน/รายงาน ที่เกิดจากโครงการและกิจกรรม จากหน่วยงานภายใน/ภายนอกสพฐ.
2. ภาระงาน การประกวด/แข่งขัน ที่เกิดจากโครงการและกิจกรรม จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก สพฐ.
3. ภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมิน/รายงาน/ประกวด/แข่งขัน/เช่น การเงิน พัสดุ ธุรการ เป็นต้น

สตผ.สพฐ. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจนี้ ความคิดเห็นที่ได้จากทุกท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการลดภาระงานครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

“OBEC Poll “ลิงค์แบบสำรวจhttps://forms.gle/Lvz7NBcYAoSwEeZA7