รองฯนุชสรา ทองดอนคำ ชนะเลิศระดับประเทศ เรื่องการ การถอดบทเรียน BEST PRACTICE  การประเมิน ITA ONLINE

ยินดีกับท่านรองนุชสรา ทองดอนคำค่ะ ชนะเลิศ ระดับประเทศ
เรื่องการ การถอดบทเรียน BEST PRACTICE
ประเภท : ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การประเมิน ITA ONLINE ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย PLK 2 MODEL “