ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567