การประเมินผลความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 15 – 17 มกราคม 2567 นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับเกียรติจาก นายมนัส กองรส ข้าราชการบำนาญ(ครู) นางสาวหนึ่งเสมอ เสนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาพราน นางอัมพร บุญทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านซำหวาย นายอรรถชัย นันตะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวรรณา แซกรัมย์ ครูชำนาญการ นางสาวธนวรรณ ไทยทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้เข้าประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ นางสาววิภาวี ไขรัศมี นางสาวรัชฎาภรณ์ ค้างคีรี นางสาวพิชญาพร แจงทอง และนางสาวชฎาพร เนธิบุตร การประเมินครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ทักษะ เจคติ ความประพฤติคุณลักษณะเหมาะสมกับคุณภาพส่งผลต่อนักเรียน ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำในด้านการ ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อไป