ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีพระอาจารย์ชิตชัย อรุโณ เจ้าอาวาสวัดปลายนา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่ดีให้แก่นักเรียน