หลักสูตร The CXO Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตร The CXO Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21