รายงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการ Active Learning สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2567