รายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เน้นกระบวนการ Active Learning