อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 12-13มีนาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ มอบหมายให้ นายพงศ์พีระ ทองแบบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเาริมการศึกษาทางไกลฯ และนางพุทธรักษา น้อยพานิช ศึกษานิเศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร