การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พล.2 ได้มอบหมายให้ นางนุชสรา ทองดอนคำ รองผอ.สพป.พล.2 นายพงศ์พีระ ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นางนัฏชนก แสงสุข ผอ.ร.ร.บ้านวังโพรง นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ ผอ.ร.ร. วัดบ้านมุง นายสุธี เทพกัน ผอ.ร.ร.บ้านไทรดงยั้ง และนางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำคณะกรรมการจาก สพป.พล.2 ได้เข้ามาติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1