ประเมินประสิทธิผล ผอ.ใหม่บางกระทุ่ม

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร. ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พล.2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และทีม Coaching อำเภอบางกระทุ่ม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาลัย