ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พล.2 ได้มอบหมายให้ นายแสนโฮม สันเพราะ รองผอ.สพป.พล.2 พร้อมดัวยกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรียน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการตรวจเยี่ยมเบื้องต้นจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกลด/โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง/