อบรมครูการเงิน บัญชี พัสดุ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สำหรับครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี พัสดุ มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาด้านการบริหารการเงินการคลัง ปฏิบัติถูกต้องตามกฏระเบียบ มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 240 คน ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2