กลั่นกรอง ITA ครั้งที่ 1

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2