1อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้กับ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยมีแนวทางการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ต้านการจัดการเรียนรู้ 5. ด้านผู้เรียน โดยมีนางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น