โรงเรียนวิถีพุทธ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา โดยมี พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก เป็นประธานพิธีเปิด โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อนำแนวทางของพุทธศาสนามาเป็นหลัก ปรับใช้ในการจัดการศึกษา แก้ไขปัญหาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และการเขียนโครงงานให้พร้อมเข้ารับการประเมินสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมจำนวน 215 คน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก