ITA 2567

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ITA ปีงบประมาณ 2567 โดยร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย IIT และติดตาม การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ครั้งที่ 3  วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2