ขับเคลื่อน TSQA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาตนเอง ระดับโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQA โดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQA สร้างการทำงานร่วมกันของกลไกการศึกษา กำหนดแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐฏ์ รัตนศิริณัฐกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เป็นวิทยากร มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู 9 โรงเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2