ขับเคลื่อน ITA ต้านทุจริต PISA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 52 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) และขับเคลื่อน PISA วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น