อบรมใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานผ่าน Canva Google sites การสร้าง Flipbook และ OBEC content center ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีจากระบบคลังความรู้ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และใช้งานระบบสร้างสื่อระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ offline มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ และส่งเสริมให้สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีครู และบุคลากร จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น