มรพส. จัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบ

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง กฎ ระเบียบ วินัยในโรงเรียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more