วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะครูพร้อมนักเรียนโ

Read more

มรพส. จัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบ

Read more