การพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม

การพัฒนาการสอนการเขี

Read more

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก

Read more

กิจกรรม แห่เทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎา

Read more

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมต่อต้านยาเสพต

Read more

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2565

Read more