รายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เน้นกระบวนการ Active Learning

Read more

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เอกสารลำดับที่ 6/2567

Read more

รายงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการ Active Learning สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2567

Read more