การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาส ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์

Read more

อบรมการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สู่การทำงานแบบ “มืออาชีพ” ในปีงบประมาณ 2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์

Read more