รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อ

Read more

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการ

Read more

 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ  สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อ

Read more

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านวังขวัญ  สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ช

Read more

ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง คร

Read more

  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง         

Read more

รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา

นางอมรรัตน์    ทิพย์

Read more