รองฯนุชสรา ทองดอนคำ ชนะเลิศระดับประเทศ เรื่องการ การถอดบทเรียน BEST PRACTICE  การประเมิน ITA ONLINE

ยินดีกับท่านรองนุชสร

Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT)- (NT)และ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

1. รายงานผลการประเมิ

Read more

การพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม

การพัฒนาการสอนการเขี

Read more

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ

ชื่อเรื่อง          

Read more

กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 1

Read more

รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัด สพป. เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ชื่อเรื่อง       ราย

Read more

รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อ

Read more

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านวังดินเหนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อเรื่อง  รายงานกา

Read more

 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด

ชื่อเรื่อง          

Read more