รายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เน้นกระบวนการ Active Learning

Read more

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เอกสารลำดับที่ 6/2567

Read more

รายงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการ Active Learning สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2567

Read more

รองฯนุชสรา ทองดอนคำ ชนะเลิศระดับประเทศ เรื่องการ การถอดบทเรียน BEST PRACTICE  การประเมิน ITA ONLINE

ยินดีกับท่านรองนุชสร

Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT)- (NT)และ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

1. รายงานผลการประเมิ

Read more

การพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม

การพัฒนาการสอนการเขี

Read more

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ

ชื่อเรื่อง          

Read more

กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 1

Read more

รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัด สพป. เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ชื่อเรื่อง       ราย

Read more

รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อ

Read more