ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย จบหลักสูตรปฐมวัย 2560 ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 13-14 มีนาคม

Read more

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผลประเมินผลของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2565 ––โรงเรียนบ้านเขาน้อย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 9-10 มีนาคม 2

Read more