ประชุมVDO Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

ท่านรองนุชสรา ทองดอน

Read more

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข

Read more