อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

อบรมเชิงปฏิบัติการโค

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read more