เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรั รับฟังนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกสารประกอบ การประช

Read more

กำหนดการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี  มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร

ด้วย รัฐมนตรีว่าการก

Read more

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบระบบสนับสนุนบริหารจัดการด้านการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

การเข้าระบบระบบสนับส

Read more

ประชุมVDO Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

ท่านรองนุชสรา ทองดอน

Read more

กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 1

Read more

รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

รายงานข้อตกลงในการพั

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

เอกสารประกอบการบรรยา

Read more