กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 1

Read more

รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

รายงานข้อตกลงในการพั

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

เอกสารประกอบการบรรยา

Read more

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565

1. รูปเล่มการติดตามป

Read more