ประกาศโรงเรียนบ้านบึงพร้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านบึ

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

รายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เน้นกระบวนการ Active Learning

Read more

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เอกสารลำดับที่ 6/2567

Read more

รายงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการ Active Learning สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2567

Read more

(สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่านตอบ OBEC Poll “ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

Downloads เกียรติบัตรอบรมโครงระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System

  ใบประกาศ-เกียรติบั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ร

Read more