การประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแนวทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระหลักเพื่อแก้ปัญหาภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย ( Learning loss )

การประชุม “ชี้แจงทำค

Read more

ภาคบ่าย:: การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สพป.พิษณุโลก เขต 2

ภาคบ่าย:: การพัฒนาระ

Read more