คู่มือปฏิบัติงานรายบุคลากร

 

 

::  ผู้บริหาร ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดร.ผกาภรณ์   พลายสังข์  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายธราพงศ์   สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางนุชสรา  ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มอำนวยการ ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางสุราณี เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางจิตติมา   สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว นิรัชพร เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย บุญสม อิ้มทับ พนักงานธุรการ ส.4/หัวหน้า คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย อัตถพร จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ช.4 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย สมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ ช.4 คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย เกรียงศักดิ์ มงคลทอง ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว สกาวดาว   งามวิลาศ ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางนพมาศ    ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย โรจน์ โพธิ์งาม ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางราตรี แจ่มใส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว บุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง มาลัย รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง มะลิ กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง พัสนันท์ เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง พรรณณิภา สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายจีระพงษ์ จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวพนิดา จันทร์สอน ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นาง มาลัย รุ่งแสง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มนโยบายและแผน ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการลุ่มนโยบายและแผน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสุเนตร แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางทัศนาภา สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว นิตยา อะทะไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
น.ส. ปาริชาติ พูลล้น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ
ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว สุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว พัชรี บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว เกษมศรี รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว วิไลวรรณ สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางนางสุกัญญา อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นายอำพล ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง สุรภี ลุกปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง พุทธรักษา น้อยพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
น.ส. เกศรากร มีเมล์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวยุพิน สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางณิชาภา สังเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางสาว สิริลักษณ์ เชาว์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาง สุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางนวรรณ  บุญเทียน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว ขจีพันธ์ เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาวสุดาภรณ์ อัมพรศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย พงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว ธนานันท์ ฤชุปนัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
น.ส. ณิชาภา อำพวลิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง ครูธุรการ คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
นาย ภานุกร ปานนิ้ม ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
น.ส. ชลดา ศรีสมัย ลูกจ้าง คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการเสื่อสาร คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: หน่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางสาว วรากรณ์ โพธิ์มาก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..
:: กลุ่มกฏหมายและคดี ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางสุดธิดา แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่กฏหมายและคดี คลิกเปิด & ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..