การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกร

Read more

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

เกณฑ์ราคากลางและคุณล

Read more

แนาทาง และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนาทาง และเกณฑ์การจั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

สพฐ. ขอเชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การจัดการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศ

Read more